TORNAR ENRERE

PROCÉS TANCAT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa 37,5 hores/setmanals segons Conveni Col·lectiu de Las Naves

SALARI

Retribució anual bruta de 38.319,24€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal

DATA DE PUBLICACIÓ

10-05-2021

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a en Comunicació per a cobrir baixa per IT (Incapacitat Temporal)

Descripció

El present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un tècnic/a en Comunicació, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a desenvolupar el seu treball en el departament de Comunicació de la Fundació Las Naves per a cobrir la baixa per IT (incapacitat temporal).

Requisits

Titulacions:

  • Títol de llicenciat Ciències de la informació o grau en Periodisme, Publicitat i RR.PP o equivalent.
  • Formació en Màrqueting Digital (nivell màster, diploma o equivalent).
  • C1 en valencià.
  • B1 en anglés o equivalent.

NOTA: els candidats i candidates que presenten sol·licitud per a optar al lloc Tècnic o Tècnica Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT (Incapacitat Temporal) hauran d’adjuntar en el procés d’inscripció a través de la web de Las Naves, els títols o documents oficials que acrediten que compleixen tots i cadascun dels requisits referents a les titulacions. El no enviament d’aquests documents durant el procés d’inscripció donarà lloc a desestimar aqueixa sol·licitud.

Experiència professional:

S’ha de posseir i acreditar els següents requisits quant a experiència en l’àmbit professional:

– Almenys 3 anys exercint funcions iguals o similars a les detallades en el punt 5, en administracions públiques, ens pertanyents al sector públic, mitjans de comunicació, agència de comunicació, o departament de comunicació en empresa del sector privat ja siga com a personal contractat per compte d’altri o com a freelance.

I addicionalment es valorarà positivament experiència en gestió de comunicació de projectes europeus.

Per a justificar el temps treballat haurà d’aportar-se un certificat de vida laboral (que expedeix la Tresoreria de la Seguretat Social) i còpia dels contractes o certificats d’empresa que acredite les funcions desenvolupades.

NOTA: els candidats i candidates que presenten sol·licitud per a optar al lloc Tècnic o Tècnica Superior en Comunicació per a cobrir baixa per IT (Incapacitat Temporal) hauran d’adjuntar en el procés d’inscripció a través de la web de Las Naves, els documents oficials que acrediten la possessió de l’experiència professional requerida en aquest apartat. El no enviament d’aquests documents durant el procés d’inscripció donarà lloc a desestimar aqueixa sol·licitud.

Missió i finalitat del lloc de treball

Formar part del departament de Comunicació de Las Naves, integrat per un equip 7 persones (responsable que dirigeix a un equip format per tres periodistes, dos tècnics audiovisuals i una tècnica en màrqueting digital), la missió final de la qual és promoure i crear continguts i activitats de comunicació que ajuden a construir una imatge de l’organització com a referent en el seu sector. Vetlar per la reputació de l’entitat en termes de comunicació i actuar com a “guardians” de la marca de l’organització definida en la plataforma de marca vigent.

Des d’aquesta àrea, es gestionen els mitjans propis de Las Naves, es dona suport de gabinet de comunicació i de campanyes de publicitat als projectes d’innovació vinculats a convocatòries europees i als projectes d’innovació impulsats directament per Las Naves. Es crea contingut propi i es gestionen tots els esdeveniments vinculats a la programació ( gestió de la producció físicament i via streaming i gestió de la comunicació i cobertura dels mateixos).

Entre els reptes a curt termini de l’àrea està el poder implementació d’una vertadera estratègia digital vinculada a un CRM propi.