TORNAR ENRERE

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESSUPOST

100.000€

PERÍODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Avaluació del Projecte ‘Ciutat Cuidadora’

El present informe correspon a l’exercici d’avaluació final externa del projecte “Ciutat Cuidadora”, impulsat per la Fundació Las Naves com a projecte pilot per a col·locar les cures en el centre del disseny urbà, el desenvolupament comunitari i el model de ciutat, preocupant-se per com la cuideu cuida als qui l’habiten.

El procés d’avaluació ha tingut com a objectiu valorar quins han sigut els impactes generats, entenent-los com tots aquells canvis i processos promoguts arran de la posada en marxa d’aquest projecte i, com a objectius específics: (1) analitzar el procés d’identificació i disseny de les accions amb la finalitat de conéixer la teoria del programa subjacent, (2) analitzar els processos que han facilitat i/o obstaculitzat la implementació del projecte i, (3) proporcionar recomanacions i accions de millora pertinents sobre la base dels aprenentatges extrets de les accions que analitzen o contribuïsquen a: (i) la pertinència de les estratègies d’intervenció implementades per a aconseguir l’objectiu de crear un model de ciutat que cuida als qui l’habiten i que fomenta pràctiques i relacions basades en la cura i, (ii) la definició de l’estratègia (formal o informal) de Ciutat Cuidadora.

Després de l’anàlisi de la informació recollida, algunes de les conclusions que s’extrauen del procés d’avaluació són les següents:

En relació al disseny:

– El projecte es planteja com un acompanyament d’un procés de participació comunitària per a promoure una perspectiva de ciutat centrada en les cures.
– El disseny posa en el centre les experiències de les entitats i moviments socials i incorpora un enfocament de drets treballant amb la ciutadania com a titular de drets, donant resposta a les seues necessitats en el seu entorn més pròxim i al seu dret a habitar la ciutat, amb les associacions i moviments socials com a titulars de responsabilitats i amb la institució (Ajuntament de València) com a titular d’obligacions, que ha de donar resposta a les necessitats de la ciutadania i garantir els seus drets.
– La pertinència del projecte és alta perquè respon a les necessitats del context i a les prioritats definides des de les polítiques públiques (autonòmiques i municipals).

En relació al procés:

– El plantejament del procés (formació, promoció de sinergies, generació i perquè-ta en marxa d’iniciatives, coordinació, difusió…) és molt ambiciós per a un marc temporal d’un any. Això ha suposat que el projecte ha acabat en un moment en què les accions encara estaven executant-se i es començaven a establir línies seguiment i continuïtat; moment en el qual les associacions consideren que haurien de tindre acompanyament.
– La sostenibilitat de les pròpies iniciatives, i replicabilidad dels projectes en altres barris i contextos, al costat de la generació de diàleg i coordinació amb les àrees oportunes de l’Ajuntament ha quedat parada, amb el consegüent risc que es perden.

Llig l’informe d’avaluació complet.