TORNAR ENRERE

PROCÉS OBERT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa, 37 hores/setmanals de treball efectiu. Aquest podrà ser combinat amb teletreball de 2 dies a la setmana, si la persona candidata sol·licita l’acolliment al Protocol de Teletreball i obté informe favorable segons les condicions establides en el Protocol.

SALARI

Retribució anual bruta de 34.036,80€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a la gestió dels projectes RESIL4CARE i VALUECARE.

DATA DE PUBLICACIÓ

25-05-2023

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a especialista en I+D+i ValueCare i RESIL4CARE

Descripció

El present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un tècnic/a en I+D+i, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a exercir el seu treball en els projectes europeus RESIL4CARE (Erasmus+) i VALUECARE (H2020) en els quals la Fundació Las Naves participa.

Requisits

Titulacions
– Titulació de grau o equivalent en l’àmbit de les Ciències Socials o Ciències de la Salut.

– B2 en anglés.

Experiència professional
– Almenys 1 any d’experiència professional en l’àmbit social i/o sanitari.
– Almenys 1 any d’experiència en la gestió de projectes europeus.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes i convocatòries europees d’I+D+i. Totes les funcions que es corresponguen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc ofertat

Com a tasques comunes a tots dos projectes i genèriques del lloc de treball:
– Participació activa (en anglés) en les reunions de consorci i els diferents paquets de treball de tots dos projectes, telemàtiques i/o presencials en altres països socis.
– Realització de les accions descrites i assignades a Las Naves en els plans de treball aprovats per la Unió Europea.
– Contribució i redacció (en anglés) dels lliurables i informes que siguen necessaris en el marc de l’execució de tots dos projectes.
– Participació activa i preparació de les tasques i informes corresponents atés el rol de Las Naves en cada projecte, en les revisions tècniques i justificacions dels projectes davant la Unió Europea.
– Participació en accions de divulgació i disseminació de continguts i resultats dels projectes (conferències, xarrades, esdeveniments, webinars, workshops, congressos, publicacions i articles).

Participació en els paquets de treball i tasques del projecte europeu H2020 VALUECARE en relació amb almenys:
– Desplegament del pilot (gestió i seguiment de participants, dels qüestionaris d’avaluació, repartiment de dispositius, atenció a participants, assignació d’objectius als participants, entre altres accions) i gestió d’incidències.
– Coordinació del pilot desplegat a la ciutat de València, col·laborant amb les altres entitats sòcies locals, monitorant participants (persones majors), professionals dels centres de salut, organitzacions comunitàries dels barris del pilot; organitzant les activitats del pilot (tallers, grups focals, per exemple); donant suport a les accions de divulgació amb el departament de comunicació de Las Naves.
– Contribucions a les tasques de definició de recomanacions de política i desenvolupament de models de negoci.

Participació en els paquets de treball i tasques del projecte europeu RESIL4CARE Erasmus+ dirigides a:
– Desenvolupament de model de suport a la resiliència de persones cuidadores informals i eines d’avaluació del curs de formació i pilot. Guies per a l’explotació per agents interessats.
– Desenvolupament de guies per a l’adopció i implementació de RESIL4CARE en organitzacions. Aquestes guies permetran la transferència i l’ús com a guia didàctica interregional.
– Recomanacions per a l’adopció i escalabilitat de les metodologies del projecte en les Administracions Públiques.
– Suport a l’organització i desenvolupament de l’esdeveniment final multiplicador.

PER FAVOR, EMPLENA TOTS ELS CAMPS. EN CAS CONTRARI, EL SISTEMA NO PERMETRÀ REGISTRAR LA CANDIDATURA

Per favor, adjunta el DNI en PDF

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITS PER A OPTAR AL LLOC DE TÈCNIC/A EN I+D+i PER A LA GESTIÓ DELS PROJECTES EUROPEUS RESIL4CARE I VALUECARE
  1. Titulació requerida (punt 3 Requisits de las bases reguladores del procés de selecció)
  2. Titulació B2 d'anglés (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)
  3. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 1 any d'experiència professional en l'àmbit social i/o sanitari. (punt 3. Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)(OBLIGATORI)
  4. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 1 any d'experiència en la gestió de projectes europeus. (punt 3. Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)(OBLIGATORI)
 2. DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS
  1. Experiència Professional. Documents que proven, si es té, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional addicional a la requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1ª Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional relacionada amb el lloc que s'oferta a partir del segon any.
  2. Documents que proven, si es tenen, estar en possessió dels mèrits segons es descriuen en apartat b) Coneixement d'Idiomes de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
   • Nivells C1 i superiors en anglés
   • Nivells B1 i superiors en valencià
   • Nivells B1 i superiors d'idiomes estrangers comunitaris de la UE
  3. Formació acadèmica addicional a la mínima requerida en els requisits. 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
 3. DOCUMENTACIÓ PER A APORTAR PER A LA SEGONA FASE – AVALUACIÓ MEMÒRIA PRESENTADA
 4. ADJUNTAR CURRICULUM VITAE