TORNAR ENRERE

PROCÉS TANCAT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa 37,5 hores/setmanals segons Conveni Col·lectiu de Las Naves

SALARI

Retribució anual bruta de 32.083,68€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a la gestió del projecte GrowGreen.

DATA DE PUBLICACIÓ

14-01-2022

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a I+D+i especialista en divulgació ambiental per a la gestió del projecte europeu GrowGreen

Descripció

El present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un tècnic/a en I+D+i especialista en comunicació ambiental, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a desenvolupar el seu treball en el projecte europeu GrowGreen del qual la Fundació Las Naves participa.

Requisits

– Titulació de grau o equivalent en: Ciències Ambientals, Biologia, Enginyer en les branques agrícola o forestal o titulació equivalent (haurà d’aportar-se en aquest cas el programa de formació que justifique que s’ha rebut formació suficient en aspectes de gestió i conservació del medi ambient).
– B2 en anglés o equivalent.
– C1 en valencià.

– Almenys 1 any d’experiència professional en tasques d’educador/a, tècnic/a o, en el seu cas, monitor/a ambiental.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes i convocatòries europees d’I+D+i. Totes les funcions que es corresponen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc ofertat

– Disseny, preparació i desenvolupament d’un programa de devolució de resultats a la ciutadania, que comprenga les NBS desplegades en el barri i la necessitat de la seua cura i posada en valor com a elements que disminueixen els efectes del canvi climàtic i milloren la vida de les persones.

– Preparació de materials per a la difusió dels resultats del projecte. Haurà de compendiar el treball realitzat en informes de qualitat que presenten els resultats del projecte GrowGreen a la ciutat de València, que siga la base per a poder desenvolupar eines de comunicació i màrqueting entre personal tècnic, polític i entre la ciutadania, així com per als socis del projecte europeu. De manera que es puguen estendre els impactes del projecte i es divulguen i descriguen convenientment els seus assoliments i beneficis mediambientals.

– Divulgació dels resultats de les tasques de monitoring del projecte.

Totes aquestes tasques hauran de realitzar-se en castellà, valencià i anglés.

DNI/NIE (per favor, adjunta el document en PDF)

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITS PER A OPTAR AL LLOC DE TÈCNIC/A EN I+D+i ESPECIALISTA EN DIVULGACIÓ AMBIENTAL PER A LA GESTIÓ DE GROWGREEN
  1. Titulació requerida (punt 3 de les bases reguladores)
  2. Títol o acreditació de posseir el B2 en anglés o equivalent (punt 3 de les bases reguladores)
  3. Títol o acreditació de posseir el C1 en valencià o equivalent (punt 3 de les bases reguladores)
  4. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 1 any (punt 3 de les bases reguladores)
 2. VALORACIÓ DE MÈRITS
  1. Acreditació de l'experiència professional diferent a la requerida per al lloc (punt 7 de les bases reguladores/primera fase)
  2. Acreditació de coneixement d'idiomes (punt 7 de les bases reguladores/primera fase)
 3. MEMÒRIA DEL LLOC AL QUAL S'ASPIRA
  1. Memòria del projecte del lloc al qual s'aspira (punt 7 de les bases reguladores/segona fase)
 4. CURRÍCULUM VITAE
  1. Adjunta el teu currículum vitae