VOLVER ATRÁS

PROCÉS EN VIGOR

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa, 37,5 hores/setmanals de treball efectiu. Aquest podrà ser combinat amb teletreball de 2 dies a la setmana, si la persona candidata sol·licita l’acolliment al Protocol de Teletreball i obté informe favorable segons les condicions establides en el Protocol.

SALARI

Retribució anual bruta de 49.123,24€

TIPUS DE CONTRACTE

Laboral Fijo (Contrato laboral indefinido)
Periodo de prueba de 4 meses

DATA DE PUBLICACIÓ

10-06-2024

OFERTA DE TREBALL

Proceso de selección de Jefe/a de Infraestructuras Técnicas, Sistemas y Comunicaciones

Descripció

Constitueix objecte de la convocatòria el procés de selecció per a la provisió del lloc de treball de naturalesa laboral fixa de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana:

REQUISITS

 • Titulació universitària superior en la branca STEM:
  o De la branca de ciències poden optar les persones que posseïsquen alguna de les següents titulacions: grau en biologia, grau en química, grau en física i grau en astronomia (o qualsevol titulació universitària superior que siga equivalent a les enumerades)
  o De la branca de tecnologia poden optar les persones que posseïsquen alguna de les següents titulacions: enginyeria informàtica, enginyeria de Programari, grau o enginyeria en ciències de la computació, grau o enginyeria en seguretat informàtica o ciberseguretat i enginyeria de sistemes (o qualsevol titulació universitària superior que siga equivalent a les enumerades)
  o De la branca d’enginyeria poden optar les persones que posseïsquen alguna de les següents titulacions: enginyeria civil, enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica, enginyeria aeroespacial, enginyeria biomèdica i enginyeria industrial (o qualsevol titulació universitària superior que siga equivalent a les enumerades).
  o De la branca de matemàtiques poden optar les persones que posseïsquen alguna de les següents titulacions: grau en matemàtiques aplicades i grau en estadística (o qualsevol titulació universitària superior que siga equivalent a les enumerades)
 • En el cas de possessió de títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d’estudis anteriors a l’entrada en vigor del sistema implantat pel RD 1393/2007, es requerirà llicenciatura en les titulacions a dalt detallades.

 

1. Estratègia
a. Perfil d’ampli espectre en coneixement transversals en gestió i supervisió d’infraestructures tècniques, sistemes i comunicacions. Es requereix capacitat de creació d’estratègies, planificació i gestió dels recursos complets de la fundació Les Naus i la seua interlocució amb els proveïdors de serveis especialitzats en cada àrea d’aplicació.
b. Es realitzaré el seguiment del pressupost de l’àrea d’infraestructures tècniques, sistemes i comunicacions per a assegurar el correcte funcionament i adaptació de totes les necessitats als processos, projectes i objectius de la Fundació.
c. Analitzar les tendències i novetats del mercat tecnològic, així com la informació disponible sobre diferents objectius de la Fundació, per a la presa de decisions i/o priorització d’actuacions.
d. Identificar les necessitats d’infraestructura tècnica i de sistemes que donen suport als processos de negoci i gestió futurs.
e. Elaborar estudis de viabilitat tècnic/econòmica.

2. Gestió Tècnica:
a. Planificar i coordinar totes les accions referides a la infraestructura tècnica, sistemes i comunicacions.
b. Analitzar els requeriments funcionals de les diferents àrees de la Fundació.
c. Secundar-se en els equips especialitzats de suport extern per a gestionar i configurar els sistemes informàtics de la fundació.
d. Investigar i valorar, amb participació de la resta de responsables d’àrea i de la Direcció, les diferents alternatives tecnològiques que donen resposta a les necessitats de la Fundació.
e. Buscar i recomanar nous productes i serveis que vetlen per l’actualització i optimització de les infraestructures tècniques, sistemes i comunicacions de l’organització.
f. Mantindre un inventari del maquinari i programari d’infraestructures, i sistemes així com planificar la seua la seua evolució.
g. Actualitzar i mantindre el programari i llicències d’ús de les diferents eines, aplicacions i/o plataformes tecnològiques que s’estan usant en la Fundació.
h. Planificar la implantació de les aplicacions necessàries d’acord amb els diferents objectius de la Fundació.
i. Determinar i aclarir normes i procediments en l’ús de les infraestructures, sistemes i comunicacions.
j. Resoldre incidències de Programari i Maquinari dels equips i xarxes de l’organització i revisar i realitzar el manteniment de servidors.
k. Detectar i determinar llocs de treball que requereixen especificacions o millor cobertura de sistemes informàtics.

3. Infraestructures tècniques
a. A mode enunciatiu i no limitatiu les funcions del lloc requereixen planificació, supervisió i interacció amb proveïdors o serveis tècnics externs en els àmbits de la infraestructura tècnica:
i. Instal·lació elèctrica (mitjana i baixa tensió) inclòs el centre de transformació i la planta solar fotovoltaica de l’edifici.
ii. Instal·lacions domòtiques que gestionen: Instal·lació d’il·luminació, instal·lació de climatització i ventilació, instal·lació de motoritzacions, com a estors i cortines.
iii. Instal·lació de telecomunicacions, que atén la telefonia convencional, la senyals febles i telefonia IP, així com la gestió de centraletes.
iv. Comunicacions verticals per metges mecànics. Suport a la gestió de revisions per serveis tècnics.
v. Control de Seguretat i vigilància. Amb sistema propi (CCTV) i amb sistemes combinats amb policia Local de València. Sistemes d’alarma, gestió d’acudisques, etc.
vi. Sistemes d’evacuació davant emergències vinculats amb el pla d’autoprotecció dels edificis al servei de la Fundació

4. De manera específica la gestió de projectes TIC:
b. Dissenyar, coordinar i supervisar projectes TIC que garantisquen la idoneïtat de la tecnologia utilitzada en la Fundació per al compliment dels seus objectius.
c. Col·laborar en la confecció del plec d’especificacions tècniques i altres documents necessaris per a la contractació de serveis informàtics i TIC a tercers.
d. Si és el cas, controlar l’execució tècnica del projecte confirmat el compliment dels paràmetres definits, comprovant l’adequat funcionament dels sistemes i el seu posterior manteniment.

5. Seguretat d’infraestructures, sistemes i informació.:
a. Definir l’arquitectura de seguretat de xarxa, accés a la xarxa i les polítiques de monitoratge, establint i dictaminant, amb la col·laboració de la Direcció i de la resta de responsables d’àrea, els accessos permesos i denegats que tenen els treballadors de l’empresa a la xarxa informàtica de l’organització.
b. Configurar els equips en Xarxa amb la finalitat d’assegurar que les dades s’emmagatzemen i guarden en el servidor per a impedir pèrdues d’informació rellevant.
c. Definir i administrar el desenvolupament i aplicació de la Política de Ciberseguretat. Crear polítiques i procediments de còpies de seguretat i recuperació de dades.
d. Planificar i executar la còpia de dades de l’organització utilitzant el mètode més adequat per a garantir la seua permanència i recuperació.
e. Prestar especial atenció als processos que siguen sensibles a la documentació confidencial i tot el relatiu al compliment de les reglamentacions que siguen aplicables en correspondència amb les atribucions de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

6. Facilitar als responsables àrea l’ajuda necessària que els permeta realitzar els projectes i treballs de la seua responsabilitat, sense traves i amb agilitat.
7. Formar, conscienciar i sensibilitzar a l’organització en matèria de seguretat de la informació.
8. Assumir l’assignació temporal de funcions, segons la necessitat de l’organització i pressupost definit per a la realització de determinades activitats o projectes.
9. Buscar solucions, de manera individual o en col·laboració, a les incidències, canvis i imprevistos que es produeixen, tant en el treball diari com en el context de l’entitat (econòmic, social, cultural, etc.).
10. Compartir i posar en comú aquells continguts i actuacions realitzades en el seu lloc de treball que són necessaris perquè altres funcions aconseguisquen els seus objectius.
11. Formar part dels Comités de Treball que si és el cas corresponga, realitzant les funcions pròpies d’aquest, amb l’objectiu de debatre i aprovar propostes que permeten la millora en l’Entitat.
12. Puntualment, realitzar quantes activitats directament o indirectament relacionades amb les seues responsabilitats específiques siguen necessàries per al compliment dels seus objectius o el desenvolupament de la seua missió, o les que li siguen encomanades pel seu superior jeràrquic (Direcció).

RESOLUCIÓN APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE JEFE/A DE SERVICIOS JURIDICOS Y JEFE/A DE INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS, SISTEMAS Y COMUNICACIONES.

PER FAVOR, OMPLI TOTS ELS CAMPS. EN CAS CONTRARI, EL SISTEMA NO PERMETRÀ REGISTRAR LA CANDIDATURA. ELS DOCUMENTS HAN DE TINDRE UNA GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10 MB.

Termini de presentació de candidatures: del 10 de juny fins a les 23:59h de l’1 de juliol.

Per favor, adjunta el DNI en PDF

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITOS PARA OPTAR AL PUESTO DE JEFE/A DE INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS, SISTEMAS Y COMUNICACIONES (según la base SEXTA. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES):
  1. Currículum vitae actualizado
  2. Vida laboral actualizada al momento de presentación de la candidatura.
  3. Título de grado, licenciatura o ingeniería de la rama STEM. Descritas en la cláusula PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA (o equivalente en planes de estudio anteriores según se establece en los requisitos de las presentes bases.
  4. Para el caso de solicitantes extranjeros, Permiso de Residencia en vigor o documento acreditativo de residencia en Valencia o su área metropolitana (empadronamiento, contrato de alquiler, contrato de servicios, etc.)
  5. Declaración responsable de la persona candidata firmada, en la que se acredite que no incurre en ninguna de las situaciones descritas en la cláusula cuarta punto 5º de no hallarse inhabilitada por sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder. Tratándose de personas nacionales de otros estados, no hallarse inhabilitada o en situación equivalente ni haber sido sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos en su estado el acceso al empleo público.
  6. Nota: ponemos a tu disposición un modelo de declaración responsable para este punto. Solo tienes que descargarlo, cumplimentarlo, firmarlo y subirlo en PDF.

  7. Declaración responsable de la persona candidata firmada en la que se declare que todos los datos y méritos presentados son verídicos.
  8. Nota: ponemos a tu disposición un modelo de declaración responsable para este punto. Solo tienes que descargarlo, cumplimentarlo, firmarlo y subirlo en PDF.

 2. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA 2ª FASE PRESENTACIÓN Y VALORACIÓN DE MÉRITOS:
  1. Experiencia profesional. Se presentará toda la documentación que acredite la experiencia profesional conforme a lo establecido en la cláusula quinta de las presentes bases.
  2. Formación.
   1. Formación y perfeccionamiento.Se aportarán todos los certificados y documentación que acredite la formación y perfeccionamiento de la persona aspirante conforme a lo establecido en la cláusula quinta de las presentes bases.
   2. Conocimiento de valenciano. Se aportarán todos los certificados y documentación que acrediten el conocimiento del idioma valenciano de la persona aspirante conforme a lo establecido en la cláusula quinta de las presentes bases.
   3. Conocimiento de idiomas comunitarios. Se aportarán todos los títulos, diplomas y certificados que acrediten el conocimiento de idiomas comunitarios de la persona aspirante conforme a lo establecido en la cláusula quinta de las presentes bases.
   4. Titulación académica adicional a la exigida en la convocatoria. Se aportarán todos los títulos, diplomas y certificados que acrediten la posesión de la titulación o titulaciones académicas adicionales a las exigidas en la convocatoria de la persona aspirante conforme a lo establecido en la cláusula quinta de las presentes bases.