TORNAR ENRERE

PROCÉS TANCAT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa, 37 hores/setmanals de treball efectiu. Aquest podrà ser combinat amb teletreball de 2 dies a la setmana, si la persona candidata sol·licita l’acolliment al Protocol de Teletreball i obté informe favorable segons les condicions establides en el Protocol.

SALARI

Retribució anual bruta de 34.036,80€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a la gestió del projecte Citcom.ai.

DATA DE PUBLICACIÓ

25-05-2023

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a especialista en I+D+i CITCOM.ai

Descripció

El Present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un tècnic/a en I+D+i, especialista en gestió de projectes europeus, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a exercir el seu treball en el projecte europeu Citcom.ai del qual la Fundació Las Naves participa.

Requisits

Titulacions

– Títol de llicenciat, enginyeria superior, grau universitari o equivalent en la branca de les ciències socials.

– C1 en anglés.

Experiència professional

– Mínim 5 anys d’experiència en gestió de projectes europeus del programa Horitzó 2020 i/o Horitzó Europa i almenys 2 anys amb responsabilitats com a cap de projecte en una entitat beneficiària d’aquests projectes.
– Almenys 2 anys d’experiència en gestió de projectes d’innovació relacionats amb Tics, i/o SmartCities.
– Experiència en projectes en els quals haja estat implicada alguna organització del sector públic.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes i convocatòries europees d’I+D+i. Totes les funcions que es corresponguen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc ofertat

– Gestió i coordinació de la participació de Las Naves en el projecte Citcom.ai: monitoratge de l’avanç tècnic, identificació de riscos, coordinació de l’equip humà involucrat en el projecte, garantir la qualitat i el lliurament a temps dels resultats, etc.
– Definició de casos d’ús relacionats amb l’aplicació de la Intel·ligència Artificial per a resoldre reptes urbans relatius al paradigma de ciutat intel·ligent i la missió climàtica.
– Avaluació de l’impacte social del projecte.
– Creació d’aliances amb agents socials amb l’objectiu de promoure els serveis desenvolupats pel projecte.
– Suport a les tasques de comunicació: elaboració de continguts, disseny de materials, etc.
– Comunicació i coordinació entre Las Naves i el Coordinador del projecte.
– Comunicació i coordinació entre Las Naves i l’Ajuntament de València.
– Comunicació i coordinació amb la resta dels beneficiaris del projecte.

Totes aquestes tasques hauran de realitzar-se en castellà i anglés.

PER FAVOR, EMPLENA TOTS ELS CAMPS. EN CAS CONTRARI, EL SISTEMA NO PERMETRÀ REGISTRAR LA CANDIDATURA

Per favor, adjunta el DNI en PDF

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITS PER A OPTAR AL LLOC DE TÈCNIC EN I+D+i ESPECIALISTA GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE CITCOM.AI
  1. Titulació requerida (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)
  2. Titulación de inglés C1
  3. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 5 anys en les funcions del lloc al qual s'opta i de 2 anys com a responsable de projecte (punt 3. Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)(OBLIGATORI)
  4. Acreditació d'almenys 2 anys d'experiència en projectes d'innovació relacionats amb Tics i/o SmartCities.(OBLIGATORI)
  5. Experiència en projectes amb implicació del sector públic.(OBLIGATORI)
 2. DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS
  1. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional en gestió de projectes europeus del programa Horitzó 2020 i/o Horitzó Europa a partir del cinqué any.
  2. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional en gestió de projectes europeus del programa Horitzó 2020 i/o Horitzó Europa amb el rol de coordinador/a d'una de les entitats beneficiàries a partir del segon any.
  3. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional en gestió de projectes d'innovació relacionats amb Tics, i/o *SmartCities a partir del segon any.
  4. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional en projectes en els quals haja estat implicada alguna organització del sector públic.
  5. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional projectes relacionats amb Intel·ligència Artificial.
 3. DOCUMENTS QUE PROVEN ESTAR EN POSSESSIÓ DELS MÈRITS SEGONS ES DESCRIUEN EN APARTAT B) CONEIXEMENT D'IDIOMES DE LA 1a FASE BAREMACIÓ DE MÈRITS (NÚMERO 7 DE LES PRESENTS BASES).
  1. Nivells C2 d'anglés.
 4. ADJUNTAR CURRICULUM VITAE