TORNAR ENRERE

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESSUPOST

100.000€

PERÍODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Pilot de la Jornada Laboral de 4 dies en València

València serà la primera ciutat del món a realitzar un projecte pilot mensual sobre la jornada laboral de 32 hores. Las Naves és l’entitat encarregada de dissenyar i dur a terme l’avaluació de l’experiència que es posarà en marxa a la ciutat durant 4 setmanes consecutives. El Laboratori d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques del centre d’innovació, Avalua·lab, ha elaborat un Pla d’Avaluació sobre el qual s’assentaran les bases de l’anàlisi de l’impacte que puga tindre aquesta mesura en relació amb variables socials, ambientals i econòmiques.

L’Ajuntament de València enceta aquesta iniciativa pilot en el conjunt de la ciutat durant les 4 setmanes consecutives el mes d’abril/maig. S’ha aprofitat que dos dels dilluns del mes d’abril i el primer dilluns de maig són festius, declarant un dilluns més festiu i aconseguint així que durant aquestes 4 setmanes seguides es done la circumstància en la qual la jornada laboral siga de 4 dies. Concretament, les setmanes en les quals es desenvoluparà aquest pilot i durant les quals només hi haurà 4 dies hàbils a la ciutat són les que es comprenen entre el 8 d’abril i 7 de maig de 2023.

Aquesta experiència pot permetre observar com es modifiquen els comportaments i hàbits de la ciutadania i quins són els impactes a mitjà termini que aquests produeixen sobre el medi ambient, la salut i el benestar personal i, en menor mesura (pel curt termini durant el qual s’estén aquesta experiència i la no intervenció sobre el factor productivitat), sobre l’economia. En este sentit, s’analitzaran qüestions com els usos del temps, la conciliació de la vida laboral, la sensació de benestar, el descans, l’impacte de la mesura sobre els gasos d’efecte hivernacle, la qualitat de l’aire, el silenci, el consum energètic, el trànsit, la xarxa pública de transport, el turisme d’interior, l’hostaleria, el comerç i les compres en comerços i botigues, entre d’altres qüestions.

Les proves analítiques s’acompanyaran d’entrevistes qualitatives i quantitatives a agents claus i, aleatòriament, a una mostra significativa de residents de la ciutat. S’hi preveu que els resultats estiguen disponibles el pròxim mes de juliol.