TORNAR ENRERE

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESSUPOST

100.000€

PERÍODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Avaluació externa del Col.lab de Las Naves

Col.lab Formació

El Col.lab és un espai de creació innovadora, acompanyament i suport mutu per a la generació de projectes que proporcionen solucions als reptes de ciutat. Aquests es plantegen en 5 àmbits fonamentalment: mobilitat, energia, agroalimentació, ciutat saludable i cultura.

L’objectiu final del Col.lab és, per tant, el reforç d’una economia amb valors generadora d’ocupació de qualitat, i dissenyadora de projectes innovadors el desenvolupament dels quals genere un impacte social positiu i millore la qualitat de vida de la població valenciana.

L’avaluació i abordatge estratègic del Col.lab ha donat lloc al present informe, estructurat de la següent manera:

En el primer capítol, es recullen els propòsits finals del procés d’indagació, així com els objectius concrets que els han acompanyats.

En el segon capítol es descriu sintèticament l’evaluanda o, dit d’una altra forma, es dibuixa la intervenció avaluada amb l’objectiu d’establir les principals dimensions d’anàlisis sobre les quals articular el procés d’avaluació.

La perspectiva d’avaluació i el desenvolupament metodològic complet és abordat en el capítol 3. En aquest s’expliciten els principals enfocaments d’avaluació implementats, així com una descripció de les tècniques de recollida de la informació utilitzades.

Els resultats de l’avaluació organitzats en els diferents constructes d’anàlisis es recullen en el capítol 4. Una interpretació global del projecte del Col.lab que interrelacione processos, resultats i elements estructurals des d’una perspectiva sistèmica, és recollida en el següent apartat (capítol 5).

L’apartat propositiu de l’informa es recull en el capítol 6, on s’organitzen una bateria de propostes que pretenen donar solucions i oferir diferents alternatives als nusos identificats en la fase d’avaluació.

Finalment, en els capítols 7 i 8, es proporcionen les principals referències bibliogràfiques i annexos, en aquest ordre.

Objectiu general

S’estableixen com a propòsits últims, recaptar evidències que donen suport a l’aprenentatge institucional, així com la millora del programa.

Objectius específics
De manera específica, es pretén validar la hipòtesi causal del canvi analitzant,
entre altres, les següents qüestions:
1. Analitzar si els processos i productes tenen influència en els resultats.
2. Establir quins són els factors que tenen major influència en els resultats
obtinguts.
3. Identificar la pertinència, suficiència i implementació dels processos crítics.
4. Conéixer si els components, activitats i funcions del programa estan ben definides i són pertinents.

Informe d’avaluació (març 2019)

Informe executiu (març 2019)