Ajudes municipals València Activa Crea

29 de agost de 2018
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Aquestes ajudes estan destinades a finançar les altes d’activitats econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en les indústries creatives i culturals.
  • La finalitat és recolzar i fomentar la creació d’activitat empresarial creativa i cultural en la ciutat de València.

Podran concórrer aquelles persones físiques o jurídiques que s’hagen donat d’alta en una activitat empresarial de les recollides en els epígrafs de l’Annex I d’aquesta convocatòria. Queden excloses les entitats sense personalitat jurídica, les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre. També queda exclòs el personal autònom col·laborador.

REQUISITS

a) Que s’haja donat d’alta en una activitat empresarial de les recollides en els epígrafs de l’Annex I d’aquesta convocatòria. Per a açò es tindran en compte els epígrafs que figuren en el certificat de Situació Censal.

b) Que l’inici d’aquesta activitat genere una nova alta en el RETA. En cas de persones jurídiques, la nova alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d’una d’elles. En cap cas s’acceptaran altes en mutualitats professionals o similars.

c) La data d’efectes d’alta en el RETA ha de ser simultània a la data d’alta del Certificat de Situació Censal i no distar d’aquesta data en més d’un mes.

d) Que la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d’alta en aquest règim en els últims 6 mesos.

i) Que el començament efectiu d’aquesta activitat empresarial i l’alta en el RETA haja sigut entre l’1 de gener de 2016 i la data de presentació de la sol·licitud.

f) Que la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció estiga empadronada en la ciutat de València amb una antelació mínima de tres mesos a la data d’alta en el RETA, empadronament que haurà de mantenir-se, com a mínim, fins avui de la resolució.

g) Que, des de l’inici de l’activitat, el domicili fiscal de l’empresa o persona física es trobe en el terme municipal de València.

h) No haver sigut persona beneficiària de les Ajudes Municipals València Activa Emprén en 2016, 2017 o 2018, ni de les Ajudes Municipals València Activa Crea 2017.

i) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

j) No tenir deute algun pendent amb l’Ajuntament de València.

k) No trobar-se culpables en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i enfront de la Seguretat Social.

QUANTIA

Es concedirà una quantia fixa de 6.000 € en concepte de llançament a les sol·licituds que puguen acreditar una nova alta en l’Agència Tributària que comporte una nova alta en el RETA i que complisquen els requisits.

En cas de persones jurídiques, la sol·licitant i, si escau, beneficiària, serà la persona jurídica, i només es podrà presentar una sol·licitud per persona jurídica, encara que haja generat més d’una alta en el RETA

Les ajudes s’atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l’ordre de prelació establit per la data i hora en la qual la sol·licitud completa haja tingut entrada en l’Ajuntament de València.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El model de sol·licitud normalitzat per a l’obtenció de les ajudes regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal valencia.es

Més informació d’aquesta convocatòria.

COMPARTEIX:
TW - FB