VOLVER ATRÁS

PROCÉS FINALITZAT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa, 37,5 hores/setmanals de treball efectiu. Aquest podrà ser combinat amb teletreball de 2 dies a la setmana, si la persona candidata sol·licita l’acolliment al Protocol de Teletreball i obté informe favorable segons les condicions establides en el Protocol.

SALARI

Retribució anual bruta de 39.854,88€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a la gestió del projecte Capitalitat Verda 2024

DATA DE PUBLICACIÓ

23-08-2023

OFERTA DE TREBALL

Procés de selecció Tècnic/a Superior responsable de la gestió tècnica de la designació València Capitalitat Verda Europea 2024

Descripció

El Present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la CV per a la Promoció Estratègica el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un Tècnic/a Superior responsable de la gestió tècnica de la Designació València Capitalitat Verda Europea 2024, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a exercir el seu treball en el guardó europeu vinculat al reconeixement València Capitalitat Verda 2024 que la Fundació Las Naves és responsable de gestionar.

Requisits

Titulacions

Titulacions Superiors de Grau/Llicenciatura i Enginyeria:
-Ciències socials: Grau en Dret, ADE, Economia, Màrqueting, Ciències Polítiques, Administració Pública, Relacions Internacionals o titulació superior equivalent.
-Enginyeria: Mediambiental, de Sistemes, Civil, de Control i Automatització, Informàtica, Telecomunicacions, Industrial o enginyeries superiors equivalents.
-Ciències de la informació: Periodisme, Publicitat, Comunicació Audiovisual i RR.PP o titulació superior equivalent.
B2 en anglés.
Nota: el coneixement de les llengües indicades es valorarà tenint en compte, exclusivament, les titulacions emeses per organismes oficials de certificació com les escoles oficials d’idiomes, per les Universitats espanyoles que seguisquen el model d’acreditació d’exàmens de l’Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l’annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre de la Conselleria competent en matèria d’educació.

Experiència professional

S’ha de posseir i acreditar els següents requisits quant a experiència i professional:

Mínim 2 anys d’experiència en gestió de projectes europeus o internacionals en el sector públic, privat o com a autònom o freelance.
Mínim 2 anys d’experiència de treball per a institucions o organitzacions pertanyents al Sector Públic, ja siga des de la pròpia institució o organització, a través del sector privat o com a autònom o freelance.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la gestió de la designació de València Capitalitat Verda Europea 2024.

Competències i habilitats requerides del lloc

a. Soft Skills
b. Capacitat de lideratge i de gestió d’equips
c. Capacitat d’organització i planificació
d. Capacitat de comunicació i de relacions interpersonals.
e. Habilitats en resolució de problemes i proposta d’escenaris alternatius
f. Creativitat, capacitat impulsar possibilitats i desenvolupar-les.
g. Capacitat d’adaptació i resposta ràpida a les casuístiques del dia a dia.

Funcions específiques del lloc oferit

1. Dissenyar i planificar l’estructura de necessitats estratègiques per al desenvolupament de la Capitalitat Verda València 2024.
a. Dissenyar i planificar al costat de la Direcció de Las Naves l’estratègia marc de comunicació de l’esdeveniment de celebració València Capitalitat Verda 2024 amb el seu mix tàctic en tots els seus vessants: publicitat, comunicació, esdeveniments i hospitality amb l’objectiu de maximitzar la rellevància i abast local, regional, nacional i internacional i que tinga en compte als diferents públics i canals, així com els seus indicadors de consecució.
b. Establir la plataforma de marca a partir dels materials Europeus disponibles

2. Definir, articular, accionar i supervisar el grup de treball motor responsable de l’execució i desenvolupament de la Capitalitat Verda València 2024.
a. Participar en la definició i redacció de les necessitats d’estructura i recursos per a l’activació de l’estratègia a través de l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques necessaris per al seu acompliment que descriguen les assistències tècniques necessàries.
b. Participar en el desenvolupament del procés de convocatòria pública d’aquestes necessitats a través de processos de concurrència competitiva i selecció d’ofertes.
c. Organitzar un sistema de treball àgil que permeta articular l’equip de treball multidisciplinari compost pels diferents adjudicataris de les assistències tècniques.
d. Identificació dels KPis per a cadascuna de les assistències tècniques, nivells d’acompliment i seguiment del seu compliment.

3. Exercir el rol de coordinació general i lideratge de la Capitalitat Verda València 2024 amb responsabilitat sobre els seus escenaris de possibilitat al llarg de la duració del període establit.
a. Exercir el rol de càrrec de portaveu i lideratge al costat de la direcció de Las Naves del projecte Capitalitat Verda València 2024.
b. Exercir el rol d’interlocució general entre els adjudicataris de les assistències tècniques.
c. Exercir el rol d’intermediari entre les necessitats de l’equip motor de l’Ajuntament i els adjudicataris de les assistències tècniques.
d. Interlocució amb els contactes internacionals
e. Proposar a la direcció de Las Naves i a l’equip motor de l’Ajuntament l’estratègia general de la Capitalitat Verda 2024 en els seus vessants institucional o d’imatge, de projectes, activitats i esdeveniments que haja de recollir-se en el pla d’acció per al desenvolupament de la Capitalitat Verda València 2024.
f. Proposar i seguir el pressupost general al llarg del desenvolupament de l’activitat.
g. Identificar els stakeholders clau per a la Capitalitat Verda València 2024 i les relacions amb cadascun d’ells en termes de comunicació.
h. Establir els canals de comunicació formals per a l’operativa diària entre els integrants de l’equip que conformen les assistències tècniques i el grup motor de l’Ajuntament de València.
i. Gestionar i resoldre les necessitats de comunicació de la direcció de la Capitalitat Verda València 2024 en les seues activitats de representació (discursos, presentacions, entrevistes…).
j. Comunicar a tot l’equip al seu càrrec els objectius i el pla Capitalitat Verda València 2024.
k. Dirigir i coordinar les activitats generals de l’equip supervisant que s’apliquen adequadament les dinàmiques establides i que es compleixen els plans d’acció i objectius definits.
l. Analitzar les desviacions aparegudes en els pressupostos i implementació i producció del pla de Capitalitat Verda València 2024 i proposta de mesures correctores. Revisar les anàlisis aportades pels diferents equips afectats per les desviacions detectades.
m. Proposar les eines més adequades que permeten una coordinació i planificació de la gestió del treball optimitzant el seu seguiment.
n. Actuar com a punt de referència per a l’equip davant dubtes i necessitats.
o. Planificar, coordinar i dirigir les reunions d’equips necessàries promovent la participació de tots els assistents a través dels seus reportes i aportacions.
p. Gestionar la comunicació interna horitzontal i ascendent (amb l’equip motor de l’Ajuntament) garantint que es produeix una comunicació eficaç de les seues instruccions i procediments interns.
q. Avaluar periòdicament l’acompliment dels equips i assistències tècniques al seu càrrec per a fomentar i canalitzar el desenvolupament d’oportunitats i millores.

4. Actuar com “Brand Guardian” de la capitalitat Verda València 2024 (defensa i impuls de la plataforma de marca)
a. Seguiment del compliment de les directrius marcades en el manual de marca i identitat corporativa establit.
b. Suport en la redacció de brífings, selecció de proveïdors i coordinació de les seues activitats quan es precise.
c. Seguiment de les campanyes que es realitzen.
d. Avaluació i seguiment dels treballs de disseny gràfic, tant a nivell corporatiu, com de projectes i esdeveniments.

PER FAVOR, OMPLI TOTS ELS CAMPS. EN CAS CONTRARI, EL SISTEMA NO PERMETRÀ REGISTRAR LA CANDIDATURA. ELS DOCUMENTS HAN DE TINDRE UNA GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10 MB.

Termini de presentació de candidatures: del 23 d’agost fins a les 23:59h del 24 de setembre.

Por favor, adjunta el DNI en PDF

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITOS PARA OPTAR AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS TRANSVERSALES DE COMUNICACIÓN EUROPEOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE CAPITALIDAD VERDE:

  Titulaciones:

  1. Titulación requerida (punto 3 Requisitos de las bases reguladoras del proceso de selección)
  2. Titulación B2 de inglés
  3. Experiencia:

  4. Mínimo 2 años de experiencia en gestión de proyectos europeos o internacionales en el sector público, privado o como autónomo o freelance.
  5. Mínimo 2 años de experiencia de trabajo para instituciones u organizaciones pertenecientes al Sector Público, ya sea desde la propia institución u organización, a través del sector privado o como autónomo o freelance.
  6. ADJUNTAR CURRICULUM VITAE

 2. DOCUMENTACIÓN PARA LA PRIMERA FASE BAREMACIÓN DE MÉRITOS:
  1. a.1) Por experiencia en gestión de proyectos europeos o internacionales en materia de innovación y/o medioambiente hasta un máximo de 15 puntos:

   Por cada mes completo de trabajo efectivo en la gestión de proyectos europeos o internacionales en materia de innovación, medioambiente y estrategia urbana en el sector público, privado o como autónomo o freelance: 0,25 puntos.

   Nota: la experiencia profesional en esta categoría puntuará a partir del mes 25.

  2. a.2) Por experiencia de trabajo para instituciones u organizaciones pertenecientes al Sector Público hasta un máximo de 15 puntos:

   Por cada mes completo de trabajo efectivo para instituciones u organizaciones pertenecientes al Sector Público, ya sea por cuenta ajena o como autónomo o freelance : 0,25 puntos.

   Nota: la experiencia profesional en esta categoría puntuará a partir del mes 25.

  3. a.3) Por experiencia de trabajo en la gestión de grandes eventos hasta un máximo de 10 puntos:

   Por cada mes completo de trabajo efectivo en la gestión de grandes eventos en el sector público, privado o como autónomo o freelance : 0,25 puntos.

  4. a.4) Por experiencia en la redacción de pliegos de prescripciones y necesidades técnicas, así como su evaluación hasta un máximo de 2 puntos.

   Nota: la experiencia profesional en esta categoría puntuará a partir del mes 24.

  5. a.5) Por formación académica adicional a la mínima requerida, hasta un máximo de 2 puntos:

   Por estar en posesión de títulos de máster o de doctorado o haber cursado una segunda titulación superior de Grado/Licenciatura e Ingeniería, relacionadas con las establecidas en el punto 3 de las presentes bases "Requisitos del Puesto Ofertado" con un máximo de 2 puntos, a razón de 1 punto por título, independientemente del número de títulos de formación superior adicional que posea la persona candidata.

  6. a.6) Por posesión de certificación en Project Management o gestión de proyectos o equivalente 2 puntos.
  7. a.7) Por conocimiento del nivel C1 de inglés, 2 puntos.
  8. a.8) Por conocimiento del valenciano, hasta un máximo de 2 puntos:

   Niveles B1, B2, C1 y C2 en valenciano o equivalente: 0,5 puntos por cada uno de los niveles acreditados.

  9. a.9) Por conocimiento de idiomas extranjeros comunitarios de la UE, distinto al inglés y español, hasta un máximo de 2 puntos:

   ·Niveles B1 y superiores en idiomas extranjeros comunitarios de la UE distintos al inglés y al español: 1 punto por cada uno de los niveles acreditados (máximo 2 puntos en total, independientemente de todos los títulos de idiomas comunitarios que posea la persona candidata).