Llistat provisional vídeos admesos ‘De major vull ser com…’

Quant a les propostes que hagen d'esmenar documentació, aquesta s'enviarà degudament emplenada a aquests tres correus electrònics en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest document (és a dir, fins al 22/12/2021 inclusivament): comunicacion_fisabio@gva.es karyn.rodrigues@lasnaves.com i belda_jul@gva.es Per a dubtes també es podrà contactar amb el número: 96 192 6330 (fins a les 15hs). En aquells casos en què s'haja de tornar a enviar el vídeo, es farà a través de la plataforma Wetransfer https://wetransfer.com/ enviant un enllaç a les adreces de correu anteriorment esmentades. Si dins del termini abans esmentat no es rebera, la seua proposta de participació es considerarà retirada i per tant exclosa de la V Edició del Concurs de Vídeos “De major vull ser com..."

 

 

8 de 980